آیا می توان پیام های ذخیره شده در سیستم را از خارج از سازمان شنید و کنترل کرد؟

بلی،کلیه کسانی که صندوق صوتی دارند می توانند با شماره ای که سازمان در اختیار آنها قرار می دهد تماس گرفته و بر اساس دستورالعمل صوتی که برایشان پخش می شود کلمه کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و به پیامهای خود گوش دهند و در صورت نیاز نیز پیغام جدید بگذارند. برای کنترل هویت تماس گیرندگان می توان از سیستم های caller id نیز استفاده نمود.