آیا امکان گزارش گیری از تعداد تماس گیرندگان و اینکه چه پیامهایی را گوش کرده اند و جود دارد؟

بلی،کلیه گزارشات تماس گیرندگان مبنی بر اینکه از چه شماره هایی تماس گرفته شده و چه پیامهایی را گوش کرده اند(چه کلیدهایی را فشار داده اند)در نرم افزار موجود است.همچنین کسانی که اکنون متصل به سیستم می باشند را دقیقا می توان مشاهده کرد که چه عملیاتی انجام می دهند.