آیا امکان استفاده همزمان از چهار خط تعبیه شده در کارتهای IVR وجود دارد؟

بلی،بصورت همزمان این چهارخط می تواند پاسخگوی تماس گیرندگان باشد.