ایا امکان ارسال فکس از روی کلاینت وجود دارد؟

بله، هر شخصی که نسخه کلاینت نرم افزار را بر روی کامپیوتر خود داشته باشد می تواند مطالب خود را در محیط نرم افزارهای دیگر مانند word یا excell تایپ کند سپس آنرا بطور مستقیم به سرور تلفن گویا ارسال کند تا از طریق سرور فکس به آن شماره ارسال شود.استفاده از این سیستم نیاز به دستگاه فکس کاغذی را بطور کامل منتفی می کند.