آیا امکان ارجاع پیغام از یک صندوق صوتی به صندوق دیگر وجود دارد؟

بله، در نرم افزار مدیریت صندوق صوتی امکان ارجاع پیغام ضبط شده از یک صندوق به صندوق افراد یا بخشهای دیگر وجود دارد. همچنین انجام این کار از طریق تلفن و بدون نیاز به کامپیوتر نیز امکان پذیر است.