سازمانها و ادارات دولتی

سیستمای تلفن گویا می توانند در امر پاسخگویی سریعتر و ارائه اطلاعات عمومی و طبقه بندی شده هر سازمان یا شرکتی مورد استفاده قرارگیرند. برخی از امکانات فراهم شده توسط این سیستم ها به شرح زیر می باشند:

-         اطلاع رسانی گویا و مکتوب

-         ایجاد چارت سازمانی جهت برقراری ارتباط با بخشها و واحد های مختلف

-         ارسال و دریافت اطلاعات و مستندات  مانند فرمها، بخشنامه ها، تعرفه ها و ... بصورت فکس

-         صندوقهای صوتی (ارتباط مردمی) ارتباط با مدیر یا بخشهای مختلف مجموعه

-         پیگیری نامه وضعیت نامه ها بصورت خودکار و ...