ضبط مکالمات

این سیستم امکان ضبط کلیه مکالمات جاری بر روی خطوط شهری و داخلی را دارد. از مزایای این سیستم ضبط نامحسوس و ارائه گزارشات کامل به همراه شماره تماس گیرندگان می باشد.

سیستم ضبط مکالمات تلفن گویای فارسیکام امکان ضبط کلیه مکالمات را به صورت کامل و مستقل برای هر خط فراهم می نماید .مزایای این زیر سیستم  به شرح زیر می باشند:
- ضبط و ثبت کاملاً نامحسوس مکالمات برای هر خط تلفن بصورت مستقل به همراه تاریخ و ساعت مکالمه.
- امکان ثبت و ضبط شماره تماس گیرندگان (Caller ID) برای مراکز تلفنی که این قابلیت را پشتیبانی نمی کنند.
- ثبت کلیه کلیدهای زده شده بر روی گوشی های تلفنی افراد.