ارائه گزارشات عملکرد سیستم

ارائه گزارشاتی از قبیل: شماره تماس گیرندگان، تعداد تماسهای روزانه و ساعتی، عملکرد سیستم، رسم نمودار، گزارش تعداد تماسهای برقرار شده با داخلی ها و ...


با توجه به کلیه مطالب و امکانات سیستم، یکی از مهمترین بخشها ارائه گزارشات مدیریتی سامانه تلفن گویا می باشد.
 

 

این سیستم می‌تواند گزارشاتی از قبیل ثبت شماره تماس گیرندگان، میانگین تعداد تماسهای روزانه و ساعتی، رسم نمودار، گزارش تعداد تماسهای برقرار شده با داخلی ها و تعداد تماسهای پاسخ داده شده و یا بدون پاسخ هر داخلی را جهت بررسی عملکرد بخشهای مختلف سازمان در پاسخگویی به تماسهای تلفنی، ارائه دهد.