نمایش CallerID

نمایش CallerID بر روی صفحه نمایش گوشی های مجهز به CallerID :با استفاده از این مرکز شماره تلفن کلیه تماس گیرندگان بر روی دستگاه تلفن یا دستگاه CallerID متصل به مرکز تلفن کامپیوتری درج خواهد شد. از مزایای این سیستم سازگار بودن با کلیه دستگاههای تلفن موجود در بازار و عدم نیاز به گوشی مدل و مارک مخصوص میباشد.