صف انتظار مکالمه (Call Queuing)

اگر تلفن واحد مورد نظر اشغال باشد، تماس گیرنده پیغام کوتاهی با این مضمون که او در صف انتظار مکالمه است، را می شنود. تا زمانیکه ارتباط برقرار شود، آهنگ و یا پیام پوزش برای فرد پخش خواهد شد.
صف انتظار مکالمه می تواند با voice to email و یا هر یک از خدمات دیگر تماس، تلفیق شود.

فرصتهای از دست رفته به دلیل تماس های ناموفق را کاهش دهید....
خدمات صف انتظار مکالمه IVR5 برای شرکت های کوچک و متوسط تجاری طراحی شده است تا به آن ها اطمینان دهد که تماس های وارده را بخاطر اشغال بودن خطوط، از دست نداده اند.
تماس گیرندگان پیغام کوتاهی را خواهند شنید و در صورتیکه تمام خطوط مقصد مورد نظر اشغال باشد، پیغام پوزش و یا آهنگ برای فرد پخش خواهد شد و بلافاصله پس از آزاد شدن خط، فرد بصورت خودکار به مقصد مورد نظر وصل خواهد شد.

• مدیریت موثر و کارآمد تماس های ورودی
• افزایش فرصت های تجاری از طریق عدم وجود تماس های ناموفق
• پاسخگویی چندین خط بطور همزمان – خطوط هیچ وقت اشغال نخواهند بود
• تنظیم پارامترهای زمان انتظار و زمان پخش پیغام پوزش
• خدمات پاسخگویی/ گذاشتن پیغام و خدمات ارسال پیغام به ایمیل بصورت رایگان
• تصویری کاملا حرفه ای در ذهن مشتری ایجاد نمایید