هشدار تماسهای بدون پاسخ

هیچ یک از سازمان ها نباید تماس های دریافتی خود را از دست دهند اما برخی اوقات این اتفاق می افتد. بدبن ترتیب نه تنها فرصت های مهم تجاری و درآمدهای ناشی از آن را از دست می دهید بلکه مشتریان فعلی و بالقوه خود را نیز از دست خواهید داد.
سیستم هشدار تماس های بدون پاسخ IVR5، پانزده ثانیه پس از یک تماس ناموفق، برای شما یک ایمیل ارسال می نماید.

انواع تماس های ناموفق

- شماره اشغال باشد
- تماس پاسخ داده نشود
- تماس هنگام مکالمه قطع شود
- تماس هنگام زنگ خوردن تلفن قطع شود