گزارش عملکرد سیستم

گزارش عملکرد برای بسیاری از سازمان های تجاری حائز اهمیت می باشد چراکه میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی و تبلیغات را اندازه گیری نموده و زمان هایی را که بیشترین تماس ورودی را دارد، شناسایی کرده و می توانید به درستی احتیاجات را تخمین بزنید.
با استفاده از ویژگی "گزارش عملکرد IVR5 " از جزئیات و تعداد تماس های دریافتی خود آگاهی یابید.

با استفاده از این ویژگی می توانید در گزارش عملکرد خود موارد زیر را مشاهده نمایید :

- تاریخ
تاریخی که با شما تماس گرفته شده است را نمایش می دهد.

- زمان
ساعت تماس ورودی را نمایش می دهد.

- شماره تماس گیرنده
شماره فردی که تماس گرفته است را نمایش می دهد.

- مقصد
واحدی که به تماس ورودی پاسخ داده است را مشخص می نماید.

- مدت زمان
مدت زمان مکالمه را بر اساس دقیقه و ثانیه نمایش می دهد.