اگر داخلی که فرد تماس گیرنده مایل است به آن مرتبط شود مشغول باشد ، سیستم تلفن گویا او را در لیست انتظار برقراری مکالمه قرار می دهد ، حال این امکان به سیستم اضافه شده است که اگر فردی با یک داخلی خاص ارتباط برقرار کرد و پس از آن اپراتور بخواهد وی را به داخلی دیگری که مشغول است ارتباط دهد ، به صورت اتوماتیک فرد در لیست انتظار مکالمه داخلی مورد نظر قرار میگیرد .