فوروارد کردن داخلی - Forward

دز زمانهایی احتیاج به انتقال تماس های ورودی یک داخلی به داخلی دیگری است - احتمال حضور نداشتن اپراتور پاسخگو و یا در جلسه بود یه مقام علت این امر می شود.
در نرم افزار تلفن گویای فارسیکام این کار با زدن یک کد ساده پیش بینی شده که باعث می شود تماس های ورودی به داخلی ها را بتوان کنترل و فوروارد نمود. به طو رمثال داخلی 120 به دلایل قادر به پاسخگویی نیست و مایل است تماس های خود را برروی داخلی 130 فوروارد کند (انتقال دهد) این عمل با زدن یک کد از پیش تعیین شده بدون صرف زمانی قابل اجراست.