امکان صف انتظار در زمان انتقال نوبت دوم تماس

زمانی که اپراتور خودکار انتقال تماس را انجام می دهد، اپراتور احتیاج به انتقال به داخلی دیگری داشته باشد و در همین لحظه داخلی دوم اشغال باشد, سامانه، تماس را وارد صف کرده و تماس را از دست نمی دهد. در این حالت بدون آنکه اپراتور اول احتیاج به چک کردن خط مقصد داشته باشد تماس را به اپراتور دوم منتقل می کند که در حالت اشغالی نیز تماس از دست نرفته و در صف انتظار باقی می ماند