نمایش اطلاعات کامل تماس گیرنده در هنگام تماس

زمانی که تماس گیرنده توسط اپراتور خوردکار به داخلی مربوطه متصل می شود اپراتور نیاز به داشتن اطلاعاتی از جمله شماره تماس ، نام و نام خانوادگی تماس گیرنده کد ملی ، شماره اقتصادی و دیگر اطلاعات است. این سامانه با تعریف عناوین و فیلدهای مورد نیاز پس از وارد کردن اطلاعات ، این امکان را به اپراتور می دهد که با مشخص کردن فیلدهای قابل نمایش در تماس، اطلاعات لازم از مشتری را در هنگام تماس در اختیار داشته باشد. به صورتی که در کنار صفحه اطلاعات به صورت جدول با اطلاعات از قبل تعیین شده نمایش داده می شود . با هر بار کلیک برروی تلفن مورد نظر از لیست تماس ها، اطلاعات همان تماس قابل رویت می باشد.