بیمارستانها و درمانگاهها و مطب پزشکان

سیستمهای تلفن گویا امروزه بطور گسترده ای در بیمارستانها و مراکز بهداشتی استفاده می شوند.این سیستمها می توانند چنین امکاناتی را برای مراکز و مشتریان فراهم سازند:

-         برقراری ارتباط با واحدهای مختلف

-         اعلام برنامه زمانی خدمات دهی مراکز

-         امکان پیگیری وضعیت و نتیجه آزمایشات

-      رزرو وقت از طریق تلفن گویا

-         مشاوره پزشکی و ...