چه تعداد خط تلفن را می توان در سیستم تلفن گویای فارسیکام استفاده نمود؟

سیستم های تلفن گویای فارسیکام از یک خط تلفن تا بی نهایت خط تلفن را به طور همزمان پاسخگویی می کند فقط کافیست سخت افزار لازم فراهم شود.اما درزمینه انتخاب تعداد خطوط پیشنهاد می شود تعداد تماس ها درنظرگرفته شود تا ازاتلاف خط جلوگیری به عمل آید.