آیا در تعریف تعداد صندوق های پستی صوتی محدودیت وجود دارد ؟

خیر ، در سیستم های تلفن گویای فارسیکام می توان صندوق های پستی صوتی متعددی برای افراد ویا بخش های مختلف تعریف نمود.